1989 - 1990

1989; Cserkésztábor; Tokaj-Timár-Hada-forrás, Zemplén


1989. február; A csapat újjáalakulása


1989 februárjában újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség. Így lehetősége nyílt a csapat egykori vezetőinek, hogy újjáalakítsák a csapatot. Első parancsnokunk nevét felvéve megalakult a 2. sz. Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, a Budapesti Piarista Gimnázium csapata. Az újjáalakult csapat 1989. március 14-én tett fogadalmat. A parancsnok Görbe László lett.


1989–1992


A rendszerváltozás előestéjén, 1988 novemberében alakult meg a Magyar Cserkészszövetség Országos Ideiglenes Intéző Bizottsága. Ennek nyomán a gimnázium tanárai előzetes megbeszélésre gyűltek össze, hogy megvitassák a 2. BKG (Budapesti Kegyestanítórendi Gimnázium) cserkészcsapat újjáalakulásának időszerűségét. Minthogy a vita során senki sem vonta kétségbe a cserkészet pedagógiai értékét, megkezdődött a kiválasztott őrsvezetők képzése: 6 fő jelentkezett a piarista kispapok, illetve az elmúlt évben érettségizett egyetemista tanítványaink közül. A képzésben részt vett Kemenes László, Havas József, Görbe László tanár, valamint Körösmezey László cserkésztiszt, öregcserkész. Meglátogatta a kiképzést dr. Surján László, aki az 1989. február 1-én megalakult Magyar Cserkészszövetség megválasztott elnöke lett. A félévi tantestületi értekezlet előtt (1989. január) Kovács Mihály, Kemenes László és Görbe László tanárok jelezték a tartományfőnök úrnak a Szervező Testület megalakításának szándékát, majd a félévi értekezleten a tantestületet is tájékoztatták a csapat újjászervezéséről. Megalakult a Szervező Testület Bizottsága. A Szervező Testület maga a budapesti Piarista Gimnázium. A Bizottság tagjai: dr. Papp László, Meggyes János, Kovács Mihály, Kemenes László, Havas József piaristák és Körösmezey László cserkésztiszt. Ők nyilatkozatot írtak alá, ebben kérték a rendi szabályzat értelmében a tartományfőnök úr hozzájárulását, és a csapat parancsnokának Görbe László tanárt ajánlották. A tartományfőnök úr jóváhagyta a csapat megalakulását február 28-án kelt levelében. A Szervező Testület bejelentette a Magyar Cserkészszövetségnek, hogy a csapat névadójául Sík Sándort választja. és kérte ennek kizárólagos jogát. A Cserkészszövetség ezt a március 6-án kelt levelében biztosította.

Ezután indult meg a cserkészek toborzása. A diákokhoz intézett felhívás hangsúlyozza: „A magyar cserkészek között szeretnénk méltó módon képviselni a magyar cserkészet egyik alapítójának, csapatunk névadójának. Sík Sándornak szellemét. Reméljük, hogy ezáltal új lehetőség nyílik számotokra tettrekész és sorsát irányító emberré fejlődni. A csapatba csak olyanok jelentkezését várjuk, akik szeretnének a 10 cserkésztörvény szerint élni, cselekedni. Komolyan akarják venni jellemük alakítását, és ehhez a cserkészet adta lehetőségeket fel akarják használni.”

A felhívásra 47 tanuló jelentkezett (az I. osztályokból: 32, a II. osztályokból: 7, a III. osztályokból: 8). A kijelölt parancsnok 1989. március 14-én hívta össze a csapat alakuló összejövetelét. Ezen megjelentek a Szervező Bizottság tagjai, köztük Borián Tibor, a gimnázium igazgatója. dr. Papp László, a 2. BKG utolsó parancsnoka.

A régi emlékek felelevenítése után a Szervező Testület nevében Kemenes László bejelentette a jelölteknek a csapat hivatalos megalakulását, majd a vezetőjelöltek ideiglenes fogadalmat tettek. A cserkészinduló eléneklése után megalakult a 6 őrs.

A kijelölt őrsvezetők április 2–4. napjain őrsvezetőképző táborban vettek részt Zagyvaszántón, majd május 6-án próbát tettek Kemenes László, Körösmezey László, Hunkár Dénes és Görbe László előtt, s erről a Szövetség igazolását is megkapták.

A csapat első nyilvános szereplésére 1989. április 8-án került sor, amikor a Magyar Piarista Diákszövetség alakuló gyűlésén 2 őrs szolgálatot teljesített a városmajori kistemplomban.

A csapat első tábora, a „Hegyalja cserkésztábor” 1989. július 5. és 22. között volt 3 részben: kerékpáros mozgó tábor, vízi tábor a Tisza mellett (Tímárnál), álló tábor a Zemplén hegységben Hidegforrásnál. Ekkor fejezték be a jelöltek kiképzését, és rendezték meg a próbákat.

Még ezen a nyáron az Amerikai Magyar Cserkészszövetség meghívására Görbe László parancsnok tiszti kiképzésen vett részt az Egyesült Államokban több más egyházi csapat vezetőjével együtt.

1989. október l-jén, vasárnap délután — a Szövetség elnökének, dr. Surján Lászlónak jelenlétében — 35 jelölt tett fogadalmat. A bevezető szentmisén a tartományfőnök úr mondott beszédet. Erre az alkalomra megjelentek az egykori 2. BKG öregcserkészei is, fogadalmuk megújításával kapcsolódtak bele a lélekemelő ünnepségbe.

1989 karácsonyára a csapat tagjai betlehemes szolgálatot vállaltak a zugligeti idősek otthonában és Nemesgulács községben.

Az 1989/90. tanévben a csapat 2 rajban dolgozott: a „Bátori József raj” az idősebbek őrseiből állt, és a kiképzések mellett falukutatással foglalkozott - folytatva a „Regös cserkészek” hagyományait. A „Szemenyei László raj” főként az 1. osztályosokból állt, és a kiképzést szolgálta. (Bátori József és Szemenyei László az egykori 2. BKG csapat kiemelkedő piarista cserkésztisztjei voltak.)

1990. május 12-én került sor újabb 28 cserkészjelöltünk fogadalomtételére. A bevezető szentmisét és beszédet Kemenes László főigazgató mondta. 1990 nyarán Lobmayer Imre piarista tanárjelölt és Kristóf Ákos, Imre Sándor öregdiák segédtiszti vizsgát tett. A második nyári táborban a „Bátori József raj” egyik őrse falukutatást végzett Bakonybélben, és kerékpáros vándortábort szervezett az Őrségben. 1990 nyarán Kristóf Ákos és Arató Dávid Angliában nagy táborban vett részt. 7 csapattag volt Katalinpusztán segédtiszti táborban. 7 fő pedig a Bécs melletti nagy táborban.

Elkészült a csapatzászló, a csapat 40000 Ft-os adományt kapott.